Cena Rádia Slovensko na ITAPA 2020

Cena Rádia Slovensko na ITAPA 2020

Rozhodnite o tom, kto získa Cenu Rádia Slovensko!

Kongres ITAPA 2020 v spolupráci s RTVS aj tento rok ocení najinovatívnejšie a najužitočnejšie projekty v oblasti IT a digitalizácie spoločnosti.

Od roku 2014 je pravidelne vyhlasovaná aj Cena Rádia Slovensko na ITAPA, v ktorej môžu poslucháči určiť, ktorý z prihlásených projektov je podľa nich najlepší. O cenu súťažia IT projekty, ktoré sa zameriavajú na ľudí, uľahčujú im život, či sprístupňujú služby, ale aj projekty, ktoré s využitím technológií podporujú rozvoj komunít, spoločnosti a prostredia v širšom zmysle.

Informácie o nominovaných projektoch nájdete nižšie, postupne ich predstavíme aj vo vysielaní Rádia Slovensko - od pondelka do piatku, vždy po 14-tej. Hlasovať je možné do piatku 20. novembra 2020.


1. Smart evidencia odpadov

Projekt elektronickou evidenciou zberov odpadov zabezpečuje hodnoverné a objektívne dáta o produkcii zmesového komunálneho odpadu a vybraných triedených zložkách (papier, plasty, sklo, kovy a VKM) jednotlivými domácnosťami a inými subjektami. Dáta slúžia ako podklad pre obec Košeca pre určovanie spravodlivejších a motivujúcich miestnych poplatkov za komunálne odpady. Zároveň zvyšuje motiváciu pôvodcov komunálnych odpadov pre kvalitnejšie triedenie odpadov, domáce kompostovanie a znižovanie tvorby zmesového komunálneho odpadu.  

2. Návody.Digital

Portál ponúka jednoduché a interaktívne návody na vybavenie životných situácii elektronicky a orientuje občana v elektronických službách štátu. Na internete už existujú viaceré fóra a články, ako vybaviť jednotlivé životné situácie, sú však veľmi neucelené a rôznej kvality. Portál Návody.Digital je centrálne miesto združujúce funkčne overené postupy, ktoré sú zároveň konzultované s právnikmi. Projekt supluje štátne riešenia v poskytovaní kvalitného obsahu, v používateľsky prívetivej a technologicky modernej forme.  

3. Špeciálna klávesnica HandCubeKeys

Špeciálne upravená klávesnica zabezpečuje pre zdravotne znevýhodnených (telesne, mentálne, zrakovo), ako aj starších ľudí lepšiu dostupnosť digitálneho obsahu, zlepšuje ich digitálne zručnosti a vytvára podmienky na využívanie digitálnych služieb a internetu. Pomáha ich rozvoju a vzdelávaniu, môže slúžiť na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia hlavne v oblasti komunikácie, umožňuje styk so spoločenským prostredím a aj jednoduchší prístup k informáciám. Klávesnica je využiteľná aj pre ZŤP na trhu práce, napríklad na výkon pracovných činností prostredníctvom počítača.

4. FaceRehab

Obrna lícneho nervu môže zastihnúť každého. Spôsobuje ochrnutie polovice tváre a jej liečba pozostáva z rehabilitačného programu u fyzioterapeuta a samostatného cvičenia, ktoré má vykonávať pacient pred zrkadlom. Aplikácia FaceRehab vypĺňa práve priestor nekontrolovaného domáceho cvičenia a stáva sa terapeutom vo vrecku. Diagnostika pacienta analyzuje úroveň parézy, na základe ktorej stanoví liečebný program v aplikácií a náročnosť cvičení. Pacient následne cvičí pomocou predpísaných pohybov svalov v rámci stanovenej liečby, zatiaľ čo kamera v telefóne sleduje (ne)správnosť cvikov. Všetky dáta sú následne dostupné pre zdravotnícky personál.

5. Mobile ID

Cieľom projektu je výrazné zjednodušenie elektronickej komunikácie občana a inštitúcie z oblasti verejnej správy alebo privátnej sféry. Namiesto osobnej návštevy úradu si stačí nainštalovať aplikáciu, overiť identitu a autorizovať potrebné dokumenty elektronickým ekvivalentom vlastnoručného podpisu. Riešenie umožňuje jednoduchú a bezpečnú elektronickú komunikáciu tam, kde si situácia vyžaduje pokročilú úroveň identifikácie užívateľa a to bez nutnosti používať elektronický občiansky preukaz. Stačia dva platné doklady totožnosti a mobilný telefón pripojený na internet.


Autorka: Dáša Omastová; Ilustr. foto: ITAPA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame